Etablering i Stanley

Åben kort
Lokal tid:
18:30:57

Seventh-Day Adventist Church

1, Kent Road, Stanley
churchLæs mere

Falkland Islands Dependencies

Shackleton House, Stanley
point_of_interestLæs mere

Shorty's Motel

Snake Road, Stanley
lodgingLæs mere

Southernwind

Callaghan Rd, Stanley
lodgingLæs mere

Stanley Services & Convenience Store

Stanley
gas_stationLæs mere

1982 Memorial Wood

Watson Way, Stanley
parkLæs mere

Cross of Sacrifice

Ross Road, Stanley
point_of_interestLæs mere

Lafone House

Ross Road, Stanley
lodgingLæs mere

Victory bar

Ross Road, Stanley
barLæs mere

Tasty Treat

Philomel Street, Stanley
restaurantLæs mere

Falkland Beerworks

60, John Street, Stanley
point_of_interestLæs mere

Falklands Planning Consultancy

c/o Fortuna Offices, Waverley House,, John Street, Stanley
bankLæs mere

Globe Tavern

Grozier Place, Stanley
barLæs mere

The Pod Gift Shop

Stanley FIQQ 1ZZ
storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Stanley

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning