Etablering i Falklandsøerne (Malvinas)

Åben kort
Lokal tid:
15:25:17

Seventh-Day Adventist Church

1, Kent Road, Stanley
churchLæs mere

Falkland Islands Dependencies

Shackleton House, Stanley
point_of_interestLæs mere

Southernwind

Callaghan Rd, Stanley
lodgingLæs mere

Shorty's Motel

Snake Road, Stanley
lodgingLæs mere

Victory bar

Ross Road, Stanley
barLæs mere

1982 Memorial Wood

Watson Way, Stanley
parkLæs mere

Cross of Sacrifice

Ross Road, Stanley
point_of_interestLæs mere

Tasty Treat

Philomel Street, Stanley
restaurantLæs mere

Falkland Beerworks

60, John Street, Stanley
point_of_interestLæs mere

Stanley Services & Convenience Store

Stanley
gas_stationLæs mere

Falklands Planning Consultancy

c/o Fortuna Offices, Waverley House,, John Street, Stanley
bankLæs mere

The Pod Gift Shop

Stanley FIQQ 1ZZ
storeLæs mere

Globe Tavern

Grozier Place, Stanley
barLæs mere

Globe Tavern Stanley

Stanley
barLæs mere

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses

Dean Street, Stanley
churchLæs mere

Falkland Islands Tourist Board

Jetty Visitor Centre, Stanley
travel_agencyLæs mere

Dolphin Guest House

Dean Street, Stanley
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Falklandsøerne (Malvinas)

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning