Elektronik butik i Falklandsøerne (Malvinas)

Åben kort
Lokal tid:
21:38:30

Desværre, der er ingen steder i Falklandsøerne (Malvinas)

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Seventh-Day Adventist Church

1, Kent Road, Stanley
churchLæs mere

Falkland Islands Dependencies

Shackleton House, Stanley
point_of_interestLæs mere

Southernwind

Callaghan Rd, Stanley
lodgingLæs mere

Restaurant

Tasty Treat

Philomel Street, Stanley
restaurantLæs mere

The Waterfront Kitchen Cafe

Stanley
restaurantLæs mere

Logi

Southernwind

Callaghan Rd, Stanley
lodgingLæs mere

Shorty's Motel

Snake Road, Stanley
lodgingLæs mere

Lafone House

Ross Road, Stanley
lodgingLæs mere

Dolphin Guest House

Dean Street, Stanley
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Falklandsøerne (Malvinas)

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning